Love

Love For Sorgenfrigaards Grundejerforening

Vedtagne d. 13. april 1931 og ændret 24. maj 1933, 27. marts 1945,
11. juni 1951, 9. juni 1965, 29. maj 1969 og 15. juni 1997

Navn og formål

§ 1. Foreningens navn er: Sorgenfrigaards Grundejerforening og dens hjemsted: Kongens Lyngby.

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Sorgenfrigaardkvarteret i alle forhold.

Medlemmerne

§ 3. Som medlemmer kan optages grundejere af ejendommen matr.nr. 5a og 41a af Lyngby by og sogn samt deraf udstykkede parceller. Pligtige at være medlemmer er ejere af parceller, som efter den 1. juli 1919 er frasolgt eller frasælges ovennævnte matrikelnumre.

Stk. 2. Udmeldelse af ikke pligtige medlemmer kan kun ske med en måneds skriftlig varsel til et kalenderårs udgang. Genindmeldelse kan kun finde sted mod betaling af kontingent for den mellemliggende periode.

§ 4. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen, efter et af bestyrelsen forelagt budget. Det opkræves forud i januar for det løbende år.

Bestyrelsen

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer. Formand og kasserer vælges hvert år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Halvdelen afgår i ulige hhv. i lige år. Hvert år vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.

§ 6. Bestyrelsen vælger en stedfortræder for formanden og konstituerer sig selv i nødvendigt omfang og fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed. Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes et referat, der indføres i foreningens protokol og underskrives af samtlige tilstedeværende.

Stk. 2. Bestyrelsen kan vælge én eller flere at sine medlemmer til at repræsentere grundejerforeningen i andre grundejerforeninger.

stk. 3. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. Kassereren har fuldmagt til at disponere over foreningens konti.

Generalforsamlingen

§ 7. Generalforsamlingen er, indenfor de i lovene fastsatte grænser, højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 8. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 2. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller når det skriftligt begæres af mindst 25 af foreningens medlemmer. I sidste tilfælde skal indkaldelse med nedennævnte varsel udsendes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Begæringen skal være ledsaget af en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt ordlyden af de forslag, som ønskes sat under afstemning.

Stk. 4. Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til de i medlemsprotokollen indtegnede medlemmer og efter samme steds noterede adresser. I indvarslingen skal dagsordenen angives.

Stk. 5. Den ordinære generalforsamling behandler følgende punkter:

• Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

• Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

• Fastlæggelse af kontingent.

• Forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

• Valg af formand og af kasserer.

• Valg af øvrige medlemmer og af suppleanter til bestyrelsen.

• Valg af revisorer og af revisorsuppleanter.

§ 9. Generalforsamlingen vælger en ordstyrer, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af bestyrelsen eller af mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer.

§ 10. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Betingelsen for stemmerettens udøvelse er, at kontingentet er betalt. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ingen kan have mere end 1 fuldmagt.

§ 11. Over generalforsamlingens forløb og beslutninger udarbejdes et referat, der indføres i foreningens protokol og underskrives af ordstyreren og af formanden.

Regnskabet

§ 12. Over foreningens indtægter og udgifter samt formue og gæld opgøres ved hvert års udgang et specificeret regnskab, der underskrives af alle bestyrelsesmedlemmerne og inden udgangen af januar måned afgives til revisorerne, jf. S 13. Bestyrelsen, revisorerne og generalforsamlingen kan vedtage, at regnskabet opgøres på andre tidspunkter.

§ 13. Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen 2 revisorer og 2 suppleanter for disse. Revisorerne forsyner senest 1 måned efter modtagelsen regnskabet med påtegning om, at de kritisk har gennemgået dette med tilhørende bilag og konstateret om beholdningerne er til stede. Beholdningseftersyn kan også finde sted uanmeldt.

§ 14. Regnskabet med revisorernes påtegning udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Lovændringer

§ 15. Ændringer af lovene kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor halvdelen af foreningens medlemmer stemmer herfor, eller efter simpelt flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes inden for 3 måneder.