Vedtægter

Vedtægter For Sorgenfrigaards Grundejerforening

Vedtagne d. 13. april 1931 og ændret 24. maj 1933, 27. marts 1945,
11. juni 1951, 9. juni 1965, 29. maj 1969, 15. juni 1997 og 28. oktober 2020.

Navn og formål

§ 1. Foreningens navn er: Sorgenfrigaards Grundejerforening og dens hjemsted: Kongens Lyngby.

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Sorgenfrigaardkvarteret i alle forhold.

§ 2a.

Stk. 1.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at grundejerforeningen påtager sig formidling af vinterbekæmpelse og dermed beslægtede arbejder på følgende private fællesveje:

Agnesvej, Borrekrattet, Borgevej, Caroline Amalie Vej 58a, 58b og 58c, Caroline Amalie Vej  110A, 110B, 110C, 110D, 112A, 112B, 112C, 112D og 114, Ingridsvej, Margretevej/Louisevej, Sorgenfrigårdsvej 104A, 104B og 106

og til ejendomme med vejret til en af  ovennævnte private fællesveje:

Caroline Amalie Vej  21, 32, 38, 46, 50, 53, 55, 68, 84, 108, Sorgenfrigårdsvej  108A samt Argentinavej 5(som ikke er en del af grundejerforeningen),

under forudsætning af at grundejerne på førnævnte fællesveje anmoder grundejerforeningen herom og forpligter sig til at friholde grundejerforeningen for enhver udgift til vinterbekæmpelsen og beslægtede arbejder – herunder afholder de af grundejerforeningens administrationsudgifter, som er forbundet med vinterbekæmpelsen/de beslægtede arbejder.

Grundejere, som ikke har en parcel på ovennævnte adresser, men som har vejret til én af de omtalte veje, er også forpligtet til at deltage i udgifterne, jf. Lov om private fællesveje § 13.

Det påhviler grundejerne på de private fællesveje tillige at fastsætte og foretage opkrævning af udgifterne hos de vejberettigede, som skal bidrage, jf. Lov om private fællesveje.

Stk. 2.
Grundejerforeningens bestyrelse kan som betingelse for grundejerforeningens formidling af den vinterbekæmpelse og de beslægtede arbejder, som er omfattet af stk. 1, fremsætte krav om, at grundejerne på de private fællesveje fastlægger retningslinjer, der indeholder vilkårene for opkrævning af betalingen for arbejderne samt øvrige vilkår for grundejerforeningens formidling. Disse retningslinjer skal tiltrædes af den til enhver tid siddende bestyrelse i grundejerforeningen. Grundejerforeningens bestyrelse træffer endvidere beslutning om, hvornår udgifterne for deltagelsen forfalder til betaling.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan beslutte, at arbejderne skal forvaltes af en administrator, der er valgt af bestyrelsen. Udgifterne til denne forvaltning afholdes af de grundejere, der er omfattet af vinterbekæmpelsen og de beslægtede arbejder.

Stk. 4.
Undlader bestyrelsen at træffe beslutning efter stk. 3, fastsætter bestyrelsen årligt et rimeligt beløb til dækning af grundejerforeningens administrationsudgifter.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan fremsætte krav om, at der på samtlige ejendomme, som er omfattet af arbejderne, tinglyses en servitut, hvorefter den til enhver tid værende ejer af en parcel over for grundejerforeningen forpligter sig til at hæfte pro rata for sin andel af den pågældende fællesvejs forpligtelser.

Medlemmerne

§ 3. Som medlemmer kan optages grundejere af ejendommen matr.nr. 5a og 41a af Lyngby by og sogn samt deraf udstykkede parceller. Pligtige at være medlemmer er ejere af parceller, som efter den 1. juli 1919 er frasolgt eller frasælges ovennævnte matrikelnumre.

Stk. 2. Udmeldelse af ikke pligtige medlemmer kan kun ske med en måneds skriftlig varsel til et kalenderårs udgang. Genindmeldelse kan kun finde sted mod betaling af kontingent for den mellemliggende periode.

§ 4. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen, efter et af bestyrelsen forelagt budget. Det opkræves forud i januar for det løbende år.

Bestyrelsen

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer. Formand og kasserer vælges hvert år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Halvdelen afgår i ulige hhv. i lige år. Hvert år vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.

§ 6. Bestyrelsen vælger en stedfortræder for formanden og konstituerer sig selv i nødvendigt omfang og fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed. Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes et referat, der indføres i foreningens protokol og underskrives af samtlige tilstedeværende.

Stk. 2. Bestyrelsen kan vælge én eller flere at sine medlemmer til at repræsentere grundejerforeningen i andre grundejerforeninger.

stk. 3. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. Kassereren har fuldmagt til at disponere over foreningens konti.

Generalforsamlingen

§ 7. Generalforsamlingen er, indenfor de i lovene fastsatte grænser, højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 8. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 2. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller når det skriftligt begæres af mindst 25 af foreningens medlemmer. I sidste tilfælde skal indkaldelse med nedennævnte varsel udsendes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Begæringen skal være ledsaget af en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt ordlyden af de forslag, som ønskes sat under afstemning.

Stk. 4. Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til de i medlemsprotokollen indtegnede medlemmer og efter samme steds noterede adresser. I indvarslingen skal dagsordenen angives.

Stk. 5. Den ordinære generalforsamling behandler følgende punkter:

• Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

• Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

• Fastlæggelse af kontingent.

• Forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

• Valg af formand og af kasserer.

• Valg af øvrige medlemmer og af suppleanter til bestyrelsen.

• Valg af revisorer og af revisorsuppleanter.

§ 9. Generalforsamlingen vælger en ordstyrer, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af bestyrelsen eller af mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer.

§ 10. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Betingelsen for stemmerettens udøvelse er, at kontingentet er betalt. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ingen kan have mere end 1 fuldmagt.

§ 11. Over generalforsamlingens forløb og beslutninger udarbejdes et referat, der indføres i foreningens protokol og underskrives af ordstyreren og af formanden.

Regnskabet

§ 12. Over foreningens indtægter og udgifter samt formue og gæld opgøres ved hvert års udgang et specificeret regnskab, der underskrives af alle bestyrelsesmedlemmerne og inden udgangen af januar måned afgives til revisorerne, jf. S 13. Bestyrelsen, revisorerne og generalforsamlingen kan vedtage, at regnskabet opgøres på andre tidspunkter.

§ 13. Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen en revisorer og en suppleant for denne. Revisor forsyner senest 1 måned efter modtagelsen regnskabet med påtegning om, at han/hun kritisk har  gennemgået dette med tilhørende bilag og konstateret om beholdningerne er til stede. Beholdningseftersyn kan også finde sted uanmeldt.

§ 14. Regnskabet med revisorernes påtegning udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Lovændringer

§ 15. Ændringer af lovene kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor halvdelen af foreningens medlemmer stemmer herfor, eller efter simpelt flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes inden for 3 måneder.