Byggeplaner

Dine Byggeplaner

Hvis du ønsker at bygge om eller til – eller hvis du skal foretage dig andre ting, som kræver accept fra kommunen og grundejerforeningen i henhold til servitutterne – skal du gøre følgende:

1. Projektforslag

Du skal først udarbejde et projektforslag bestående af

 • Tegning i målestoksforhold som viser, hvor på grunden hus, tilbygning, carport/garage, skur, udhus eller øvrige anlæg ønskes placeret. Der skal angives længde, bredde og højde på bygningen samt afstand til skel mod nabo og vej.
 • Tegninger der viser bygningens facader og tværsnit med angivelse af højde, længde og bredde.
 • Tegninger facader før – og efter, som giver indtryk af konsekvenserne i forhold til det eksisterende.
 • En niveauplan hvis der er tale om en kuperet grund.
 • Beskrivelse af hvorledes grunden hegnes mod vejen.
 • Kort beskrivelse af de ønskede materialer samt det påtænkte farvevalg.
 • Billeder

Bemærk: Det skal af forslaget fremgå, om gældende afstandsregler og bebyggelsesprocent er overholdt.

Har du i projektet mulighed for at vælge mellem forskellige udformninger, byggematerialer mv., vil vi anbefale følgende

 • Skab sammenhæng i materiale- og farvevalg mellem carport, garage, hus og andet.
 • Brug naturmaterialer, hvor dette kan gøres.
 • Søg balancerede, harmoniske løsninger.
 • Anvend jord- og naturfarver samt sort og hvid.

2. Naboorientering

Dernæst skal du orientere dine naboer, bagboere og genboer, som berøres af projektet. De skal både kende til og have mulighed for at kommentere projektforslaget.

Blanket til naboorientering kan hentes på foreningens hjemmeside (under menuen ”Din ejendom, Dine byggeplaner”) eller fås hos foreningens formand eller hos byggeudvalgets formand.

Husk: Den af de berørte naboer attesterede naboorientering skal vedlægges det øvrige bilagsmateriale til ansøgningen.

Bemærk : De omkringboende har ikke vetoret, så længe lovgivningen overholdes. Men vi henstiller, at du i videst muligt omfang tager hensyn til de omkringboendes kommentarer og eventuelle indvendinger.

Udskriv formular til naboorientering

3. Byggeansøgning og Byggesagsgebyr

Så skal du indsende projektforslaget med bilag til foreningens formand.

Grundejerforeningens gebyr for behandlingen er:

Mindre byggesager, såsom carporte, garager etc.
Medlemmer kr. 500,00
Ikke-medlemmer kr. 1000,00

Større byggesager, såsom nye tagetager eller inddragelse af disse
i boligarealet, etablering af tagvinduer eller kviste samt tilbygninger.
Medlemmer kr. 875,00
Ikke-medlemmer kr. 1.150,00

Udstykninger og nybyggeri
Medlemmer kr. 1.250,00
Ikke-medlemmer kr. 2.500,00

Når sagen er afsluttet modtager du en faktura pr email

4. Byggeudvalgets vurdering

Byggeudvalgets vurdering af det fremsendte koncenterer sig om hvorvidt formalier er overholdt

 • Har bygherre fremsendt det ønskede materiale. Dette fremmer sagsbehandlingen og gør bearbejdningen hurtig.
 • Byggeriet skal have mindst 2.5 m til skellet
 • Husets højde må være max 1.4 gange afstanden til skellet
 • Niveauplaner skal overholdes.
 • Højeste begyggelse må være 8,5m over niveau
 • Byggeprocenten må ikke overstige den, som er fastlagt af kommunen

Dernæst forsøger vi at danne os et overblik over projektets indpasning i miljøet. Nyt byggeri skal danne en harmonisk helhed med kvarteret. Byggeudvalget vurderer bygningens stil, farvevalg og tagmateriale på lige fod med hensyn til naboer og byggeregler.

Byggeudvalget bestræber sig på at svare dig så hurtigt som muligt. Du hører under alle omstændigheder fra byggeudvalget inden for 3 uger – evt. med angivelse af, hvornår endeligt svar kan forventes.

Ovenstående gebyrer er gældende fra 1. januar 2020.

5. Ansøgning til kommunen

Og endelig – når du har indhentet godkendelse hos Grundejerforeningen – kan du søge godkendelse hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning /Teknisk Service.

6. Ved eventuelle projektændringer

Såfremt der skulle ske ændringer i dit projekt, skal byggeudvalget straks underrettes og have tilsendt nye tegninger, så det kan vurderes, om der skal ske fornyet naboorientering og sagsbehandling. Eventuelle byggearbejder må ikke fortsættes, før byggeudvalget har svaret og evt. godkendt ændringen.