Bestyrelsen

Bestyrelsens Sammensætning Og Udvalg

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer samt 2 suppleanter. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for 2 år, og suppleanter vælges for et år. Suppleanterne deltager i såvel bestyrelsesmøder som bestyrelsens almindelige arbejde, men de har ingen stemmeret.

Formand
Erik Koefoed Hansen
Caroline Amalie Vej 31

Kasserer
Dorte Michaelsen
Fuglevadsvej 75B

Næstformand
Linda Heinrichson
Borgevej 7

Bestyrelsesmedlemmer
Jens Ove Albertsen
Fuglevadsvej 50 B

Inge Sandager
Fuglevadsvej 37

Linda Theisen
Sorgenfrigårdsvej 105

Henrik Uth
Fuglevadsvej 58

Suppleanter
Birgitte Uldbjerg
Borgervej 1

Birger Gjelstrup
Caroline Amalie Vej 41

Kontakt til bestyrelsen foregår pr email:

bestyrelsen@sorgenfrigaard.dk

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en protokol med referat fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen nedsætter en række udvalg og arbejdsgrupper efter behov.