Bestyrelsen

Bestyrelsens Sammensætning Og Udvalg

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer samt 2 suppleanter. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for 2 år, og suppleanter vælges for et år. Suppleanterne deltager i såvel bestyrelsesmøder som bestyrelsens almindelige arbejde, men de har ingen stemmeret.

Formand
Erik Koefoed Hansen
Caroline Amalie Vej 31

Kasserer
Dorte Michaelsen
Fuglevadsvej 75B

Næstformand
Linda Heinrichson
Borgevej 7

Bestyrelsesmedlemmer
Jens Ove Albertsen
Fuglevadsvej 50 B

Inge Sandager
Fuglevadsvej 37

Linda Theisen
Sorgenfrigårdsvej 105

Henrik Uth
Fuglevadsvej 58

Suppleanter
Birgitte Uldbjerg
Borgervej 1

Birger Gjelstrup
Caroline Amalie Vej 41

Kontakt til bestyrelsen foregår pr email:

bestyrelsen@sorgenfrigaard.dk

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en protokol med referat fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen nedsætter en række udvalg og arbejdsgrupper, herunder et byggeudvalg.

Bestyrelsens vigtigste opgave er at udøve retten og pligten til at påtale i henhold til servitutterne.

Byggeudvalget behandler anmodninger om nybygning, om- og til bygning samt udstykningssager. Udvalget stiller sig i begrænset omfang til rådighed med gode råd. Principielle byggesager og udstykninger behandles af den samlede bestyrelse.